Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu Technologie Informacyjne / Techniki Informatyczne

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się:

  • 2 projekty, które odbędą się podczas zajęć – stanowią 40% oceny;
  • kolokwium zaliczeniowe – stanowi 50% oceny;
  • aktywność – stanowi 5% oceny;
  • obecność na ćwiczeniach – stanowi 5% oceny.
Skala ocen przedstawia się następująco:

100% - 91%, bardzo dobry (5.0);
90% - 81%, plus dobry (4.5);
80% - 71%, dobry (4.0);
70% - 61%, plus dostateczny (3.5);
60% - 51%, dostateczny (3.0);
50% - 0%, niedostateczny (2.0).

W celu uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń 2 projekty oraz kolokwium zaliczeniowe muszą być ocenione pozytywnie. Kolokwium odbędzie się na ostatnich zajęciach, będą także przewidziane dwa terminy poprawkowe. Nieusprawiedliwiona obecność na kolokwium zaliczeniowym oraz projektach skutkuje oceną niedostateczną. Dodatkowo student ma prawo do maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Powyżej 50% nieobecności powoduje nieklasyfikowanie studenta.